Mladí migranti v tísni

Problematika

Projekt je zacílen na mladé migranty ve věku od 17 do 25 let, kteří pobývají na území České republiky, včetně žadatelů o azyl, uprchlíků, ilegálních imigrantů a migrantů ze států EU.

Tito lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce, kde čelí překážkám v různých podobách, ať už se jedná o nedostatečnou znalost českého jazyka, nedostatečné porozumění české společnosti, neznalost kulturních norem a hodnot, či chybějící znalosti v oblasti právního systému a vlastních práv.

Mladí imigranti jsou obzvláště zranitelnou skupinou, protože se ve snaze zajistit dostatečný příjem snadněji stávají oběťmi kriminality, pracovního vykořisťování, obchodování s lidmi, novodobého zotročování a zadlužení, což může vést až k jejich sociálnímu vyloučení. Imigranti, kteří přicházejí z nových členských států EU ve východní Evropě jsou v poslední době obzvláště náchylnou skupinou vzhledem k pracovnímu vykořisťování. Přispělo k tomu jednak právo volného pohybu a pobytu pro rezidenty EU, jednak zpřísnění pravidel pro zaměstnání cizinců ze třetích zemí, ke kterému došlo během ekonomické krize.

Hlavní cíle projektu

Krátkodobým cílem je aktivovat cílovou skupinu a skrze služby v rámci projektu nabídnout mladým migrantům konkrétní pomoc, která by měla zabránit, aby došlo k jejich sociálnímu vyloučení nebo k účasti na tzv. šedé ekonomice. Mimoto získají někteří klienti možnost lepší kvalifikace, která jim pomůže na trhu práce. Dalším bude k dispozici v případě návratu do země původu efektivní pomoc při reintegraci.

Dlouhodobým cílem je umožnit SOZE monitorovat, shromažďovat a analyzovat problémy s legislativou, kterým migranti musí čelit. Zjištěné problémy a nedostatky se shrnou a analyzují ve výstupní zprávě (Právní analýza), která bude obsahovat popis a efektivnost konkrétních řešení, pokud právní řád nějaká stanovuje. Tato činnost napomůže v budoucnu k účinnější práci s touto cílovou skupinou, a to takovým způsobem, že umožní rozšíření získaného know-how a pomůže přitáhnout pozornost státu k chybějícím politikám nebo nedostatečné legislativě.

Časoprostorové vymezení projektu

Projekt je realizován od září 2013 do konce srpna 2015 na území celé Moravy. Jádra aktivit jsou umístěna v Brně a Olomouci, kde sídlí pobočky SOZE, nicméně sociální pracovník a právník pokrývají celé území Moravy včetně krajů Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Vysočiny. V případě dobrovolného návratu do země původu a reintegrace dochází ke spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci a mohou se zapojit migranti z celé České republiky.

Služby v rámci projektu

Sociální coaching

Službu poskytuje sociální pracovník, který má za úkol zvyšovat povědomí cílové skupiny o projektu. Dále vytváří individuální plány pro každého klienta, asistuje při psaní životopisů, motivačních dopisů, nostrifikaci dokladů, kontaktování konkrétních zaměstnavatelů atd. Hlavním cílem sociálního koučinku je podpořit klienty, aby dokázali jednat sami za sebe, naučili se samostatnosti, získali sebedůvěru a stali se postupem času dobrými kandidáty pro zaměstnání.

Sociální koučink se poskytuje během celého trvání projektu, a to každý všední den v Brně a jednou týdně v kanceláři SOZE v Olomouci. Je-li třeba, asistuje sociální pracovník také mimo kancelář, především na sociálních odborech, Odboru azylové a migrační politiky, a v dalších institucích.

Právní poradenství

Službu právní poradenství poskytuje právník, který v prvé řadě zajišťuje, aby klienti při právních úkonech získali přístup ke svým právům v plném rozsahu. Dále svou asistencí pomáhá překonávat klientům negativní situace, které by jinak mohly vést až k sociálnímu vyloučení.

Právní poradenství je poskytováno v kanceláři SOZE v Brně čtyřikrát týdně, v Olomouci jednou týdně. Na základě dohodnuté schůzky sjednané sociálním pracovníkem je možné zajistit právní poradenství přímo v komunitách imigrantů kdekoli na projektovém území (celá Morava). Rozložení právního poradenství a sociálního koučinku mezi Brno a Olomouc se shoduje s rozložením cílové skupiny v těchto dvou městech.

Rekvalifikační kurzy

Klienti jsou pro tuto službu vybíráni na základě následujících kritérií:

a) Potenciál zájemce: znalost jazyka, schopnosti a dovednosti, věk, délka pobytu v České republice, sociální zranitelnost…

b) Současná situace na místním trhu práce: výhodou (ale ne nutností) je předběžný souhlas konkrétního zaměstnavatele. Nové dovednosti získané rekvalifikací by měly být uplatnitelné na konkrétním volném pracovním místě nebo alespoň vzbuzovat zájem potencionálních zaměstnavatelů.

V rámci této služby bude sjednáno a proplaceno na 50 rekvalifikačních kurzů. SOZE pokryje klientům 90 % ceny kurzu.

Nezbytnou součástí této služby je vyjednávání s poskytovateli rekvalifikačních kurzů, konzultace s klienty, hodnocení a evaluace jejich individuálních plánů sestavených sociálním pracovníkem či konzultace s klienty ohledně jejich pracovního uplatnění.

Vložit dokument kritéria pro schválení RK

Pracovní místo na zkoušku – placená stáž skrze poskytování finanční podpory zaměstnavateli

Pracovní místo na zkoušku by mělo přirozeně následovat po absolvování rekvalifikačního kurzu, nicméně podstoupení rekvalifikace není nutností pro využití této služby. Nezbytnou podmínkou, která by měla předcházet této praxi, je intenzivní spolupráce s klientem a domluva s potencionálním zaměstnavatelem. Praxe se bude konat na pracovišti zaměstnavatele. Hlavním cílem je za použití této inovativní metody překonat skepticismus zaměstnavatelů vzhledem k zaměstnávání cizinců, dále by tato služba měla podpořit pracovní integraci cílové skupiny a zajistit skutečnou pracovní příležitost pro 45 klientů. Projekt pokryje finanční náklady spojené s poskytnutím pracovního místa na zkoušku po dobu tří měsíců.

Kurzy češtiny

SOZE nabídne v projektovém období 20 kurzů. Jeden kurz čítá 100 vyučovacích hodin – celkově probíhá po dobu 25 týdnů s časovou dotací 4 hodiny týdně. Maximální počet studentů ve skupině je stanoven na 10 osob.

Kurzy se zaměřují v prvé řadě na odborný profesní jazyk s ohledem na potřeby pracovní integrace. V rámci této služby se budou vyučovat také kurzy socio-kulturního minima.

Kromě Brna a Olomouce, kde se vyučuje primárně, můžou být v případě zájmu ze strany klientů otevřeny kurzy také v jiných městech Moravy (Zlín, Ostrava). Výstupem poskytované služby by mělo být složení zkoušky na oficiálně uznávané úrovni podle jednotných státních standardů, včetně úrovně zkoušky A1, která je nezbytnou právní podmínkou pro získání povolení k trvalému pobytu. Kurzy připravují klienty na zkoušky tří různých úrovní – od A1 po B1.

Vložit aktuální rozvrh kurzů

Ubytování v azylovém domě

Tato služba má ochránit mladé migranty, kteří se ocitli v situaci nejintenzivnější sociální potřebnosti. Sociálně vyloučeným klientům a klientům bez domova nabídne SOZE po dobu až tří měsíců možnost ubytování v azylovém domě. Hlavím cílem je zabránit bezdomovectví u migrantů v nejkritičtějších případech sociální zranitelnosti.

SOZE poskytne ubytování v azylovém domě po dobu maximálně tří měsíců třiceti klientům, a to během prvních 21 měsíců trvání projektu.

Vložit fotku azyláku.

Program dobrovolného návratu do země původu a reintegrace

Dobrovolný návrat do země původu se zajištěnou pomocí při reintegraci je nejlepší způsob pro odchod cizince ze státu, kde se jeho/její sociální situace stala neúnosnou. Služba by měla zajistit důstojný návrat, včetně zajištění letenek. Pomoc při reintegraci zahrnuje asistenci při zakládání podniku či při hledání práce, rekvalifikační kurzy, pomoc při nákupu nezbytného vybavení nebo finanční příspěvek na životní náklady.

Hlavním cílem této služby je zajistit sociálně zranitelným migrantům, u kterých selhal proces integrace, možnost dobrovolného návratu a individuální asistenci při reintegraci. Pomoc při reintegraci by se měla v projektovém období týkat třiceti klientů.

S klienty jsou projednány výhody a nevýhody dobrovolného návratu a jsou informováni o výši finanční pomoci při reintegraci a o základních podmínkách služby. Projektový manažer si udělá obrázek o pracovních zkušenostech a dovednostech klienta a zjistí klientovy preference a plány ohledně budoucího zajišťování příjmů v zemi původu. Následně podrobí stanovisko klienta analýze a zváží jeho možnosti s ohledem na pracovní zkušenosti klienta a socioekonomickou situaci v zemi původu.

Příspěvek napsal