O projektu

OKRAJ

Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje

OKRAJ je dalším z projektů SOZE v Olomouckém kraji. V jeho průběhu, od 1.5.2009 do 30.4.2012, mohou cizinci ze zemí mimo EU, žijící na území Olomouckého kraje, využít příležitosti k rozšíření své kvalifikace a získání odpovídajícího pracovní a společenského uplatnění.

Při naplňování cílů projektu se zaměřujeme na omezení rizik, která společenskému uplatnění cizinců překážejí. Předcházíme tak kumulaci různých znevýhodnění, k němuž u imigrantů často dochází. V průběhu projektu je vytvářen komplexní systém služeb, vystavěný na těchto čtyřech klíčových aktivitách:

1) Sociálně-profesní a právní poradenství
Pro nově příchozí do České republiky je obtížné rychle se zorientovat v právním systému a systému sociální podpory –  v možnostech, které jako imigranti mají. Měly by jim k tomu dopomoci tyto služby:  asistence při poskytování informací o trhu práce, vyhledávání zaměstnání, definování využitelné kvalifikace a dovedností, asistence při psaní profesního životopisu, asistence při nostrifikaci dosaženého vzdělání, asistence při zahájení samostatné výdělečné činnosti, poradenství občansko-právní, profesně-právní a sociálně-právní a asistence při komunikaci s orgány státní správy.

2) Kurzy českého jazyka
Zvládnutí jazyka majoritní společnosti je pro integraci imigrantů klíčové. V průběhu projektu je realizováno 12 kurzů po 200 vyučovacích hodinách na úrovni jazykových dovedností A1 – B2. Cílem je, dle zájmu frekventantů, pokrytí co největšího území Olomouckého kraje. Při výuce je kladen maximální důraz na praktickou podobu poskytované výuky s praktickými ukázkami – výukou mimo učebnu a výukou reálií státu. Uživatelé mají na konci každého kurzu možnost vykonání cvičné zkoušky a obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

3) Integrační kurzy socio-kulturního minima
Nabízená aktivita je nastavena tak, aby uživatel/ka lépe porozuměl/a českému prostředí . Jeden kurz má celkovou dotaci 30 hodin, z toho 20 hodin „pasivní výuky“ v učebně a 10 hodin „aktivní výuky“ v podobě poznávání české společnosti, její kultury, historie, geografie apod. Tato aktivita zahrnuje i financování vstupu na kulturní a společenské akce, realizované v rámci „aktivní výuky“.

4) Asistence při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu
Profesní uplatnění vlastních schopností a dovedností je důležitým krokem integračního procesu. Uživatel/ka, za asistence sociálního pracovníka, zhodnotí své pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy, vyjasní si svou situaci na trhu práce a zvolí si další profesní směřování případně rozšíří či doplní stávající kvalifikaci. Hrazeny jsou akreditované kurzy, které uživateli zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt počítá s postupným vytvářením celokrajské spolupracující sítě – Krajský úřad, Magistrát města Olomouce, jednotlivé městské úřadů, úřady práce, případně další státní instituce a nevládní organizace.

Kontaktní email: okraj@soze.cz

Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem České republiky

Comments are closed.